Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

 

Strona główna
Historia
Zajazd Integracyjny
Jubileusz
Jubileusz XX
Jubileusz XXV
Członkowie

srr@vp.pl

02-362 WARSZAWA

IBL.ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3 pok. 03

telefony :

SEKRETARIAT:

668640274

503076119

 

e-mail:

srr@vp.pl

PRACOWNIA:

608800577

BIULETYN

503076119

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji ( w skrócie - SRR) zostało zarejestrowane dnia 6 sierpnia 1992 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (VII Wydział Cywilny i Rejestrowy), a w wyniku zmiany ustawy ponownie, dn. 23 lipca 2002 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie (XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

            Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji wywodzi  się ze Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie powstałego w 1976 roku, liczy 49 członków, w tym tytuł rzeczoznawcy radiestezji SRR posiada 16 osób, mistrza w rzemiośle radiestezja 16 osób, a czeladnika 10 osób. Jest to organizacja o charakterze naukowo – zawodowym zrzeszająca kwalifikowanych radiestetów pragnących czynnie działać na rzecz dobra ludzi, gospodarki i nauki.

 

            Zarząd Stowarzyszenia

prezes                -kol. /-/ Jakub Zemła - /tel. 503 076 119 / 

wiceprezes         - kol./-/ Michał Pfeffer - /tel.606 779 575/

sekretarz            -  kol/-/ Grzegorz Komorowski

skarbnik              - kol. /-/ Marzenna Szeptycka - /tel. 517 745 170/

członek Zarządu  - kol. /-/ Leszek Gilak - /tel. +48 504505112/

 

            Cele Stowarzyszenia:

- stałe doskonalenie umiejętności, pogłębianie wiedzy radiestezyjnej oraz dbanie o wysoki poziom etyki zawodowej członków Stowarzyszenia

- upowszechnianie wiedzy radiestezyjnej w społeczeństwie

- reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych

- ochrona pozycji zawodowej radiestetów

Sposoby realizacji celów

- współdziałanie z organami państwowymi oraz z organizacjami społecznymi

- prowadzenie badań i ekspertyz w dziedzinie radiestezji zgodnie z obowiązującymi  przepisami i wiedzą zawodową

- organizowanie konferencji ,sympozjów, wystaw, dyżurów informacyjnych, spotkań konsultacyjnych,  odczytów, prelekcji, kursów szkoleniowych połączonych z zajęciami praktycznymi i egzaminów kwalifikacyjnych

- udział w zjazdach, naradach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez inne stowarzyszenia w celu wymiany  doświadczeń

- wydawanie biuletynu informującego o bieżących osiągnięciach w Polsce i na świecie   w dziedzinie radiestezji, prowadzenie wymiany wydawnictw i gromadzenie publikacji

- organizowanie wystaw i przeglądów dorobku radiestezyjnego

- rejestrowanie dokumentacji z badań radiestezyjnych oraz szkoleń i osiągnięć swoich członków.

                    Z dotychczasowych badań radiestezyjnych wiadomo, że przebywanie w strefach zadrażnień geopatycznych powoduje często pojawianie się różnych dolegliwości, takich jak: ból głowy, nóg, wzrost ciśnienia, złe samopoczucie, zawroty głowy, bezsenność, ogólne zmęczenie i wyczerpanie. Po dłuższym czasie przebywania w takich miejscach mogą pojawić się poważniejsze dolegliwości, jak np. alergie, reumatyzm, artretyzm, skłonności do chorób serca, układu oddechowego, infekcji, rozwoju nowotworów itp. Jednocześnie w takich warunkach pogarsza się atmosfera w pracy i domu. Osoby przebywające w strefach zadrażnień są rozdrażnione, kłótliwe, pozbawione inwencji twórczych. Powoduje to dodatkowo zmniejszenie wydajności pracy i zwiększenie absencji chorobowej. 

       Wymienione powyżej skutki oddziaływania czynników geopatycznych można ograniczyć lub im zapobiec korzystając z usług kwalifikowanych radiestetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Radiestezji.

 

                        Sekretariat Stowarzyszenia :

                        02-362 Warszawa

                         ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 pok. 03

                  

                        poczta elektroniczna: srr@vp.pl

 

            Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji realizuje  zadania, zgodnie z programem ustalonym przez Walne Zgromadzenie Członków SRR. i zawarte w  Statucie Stowarzyszenia

      Statut Stowarzyszenia jest zgodny z zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS - 000124092 w dniu 20.09.2002 r. Zawiera zmiany uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w dniu 28.04.2012 r. oraz w dniu 27.04.2013 r."

            Przy Stowarzyszeniu sprawnie funkcjonuje placówka  placówka naukowa – Pracownia Badań Radiestezyjnych.

            Skutecznie też działa Redakcja Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji. Redaktorem naczelnym Biuletynu jest kol.Jakub Zemła. Sekretarzem redakcji jest płk dypl. rez. Stanisław Polak.

            Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji, od 26 czerwca 2000 roku, należy do Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych  Bioterapeutycznych, a wielu jego członków – do rzemieślniczych cechów branżowych, w tym do Ogólnopolskiego Cechu Bioterapeutów i Radiestetów.

                   PRACOWNIA

       Przy Stowarzyszeniu sprawnie funkcjonuje placówka naukowa – Pracownia Badań Radiestezyjnych.., którą kieruje prof. dr hab. Andrzej Kolk

         BIULETYN  

      Stowarzyszenie wydaje  Biuletyn, w którym zamieszcza artykuły dotyczące radiestezji i dziedzin pokrewnych. Aktualności w kręgu radiestetów, recenzje lektur oraz materiały szkoleniowe.

         USŁUGI  

      Członkowie Stowarzyszenia posiadający stosowne uprawnienia, wykonują usługi dla ludności, instytucji, przedsiębiorstw, banków, spółdzielni mieszkaniowych, itp. w zakresie:

-  oceny radiestezyjnej działek z wyznaczeniem dobrego miejsca pod zabudowę i wypoczynek

- ekspertyz radiestezyjnych obejmujących badanie zdrowotności domów, mieszkań, lokali  użytkowych i innych pomieszczeń ze wskazaniem korzystniejszych miejsc do pracy i wypoczynku-  tyczenia miejsc na ujęcie wody (studnia)

-  tyczenia miejsc na ujęcie wody (studnia)

-  zabezpieczenia pomieszczeń (mieszkań, stanowisk pracy itp) przed szkodliwy promieniowaniem geopatycznym w strefach zadrażnień

- wykonywania innych prac związanych z ochroną środowiska człowieka.

 

CZŁONKOWIE

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji zrzesza członków z różnymi  stopniami kwalifikacyjnymi nadawanymi przez Komisję Kwalifikacyjną:

  1. - kandydaci
  2. - radiesteci (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego)
  3. - rzeczoznawcy I-stopnia
  4. - rzeczoznawcy II-stopnia
  5. - rzeczoznawcy III-stopnia

Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w obecnym  składzie:

 inż.arch. Jakub Zemła- przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Kolk - członek

płk dypl. Stanisław Polak - członek

mgr Irena Stiasna  -  członek

mgr inż. Piotr Smażyński  -  członek

nadaje tytuły kwalifikacyjne po przeprowadzeniu postępowania promocyjnego mającego na celu postęp w wiedzy radiestezyjnej.

Kurs radiestezji i bioenegroterapii 22.09.2018r. godz.10.00

 

 

Jubileusz XXV SRR

 

 

W kręgu Geobiologii

 biuletyn SRR

Zamówienia w  redakcji Biuletynu

503076119

 

 

 

 

 

Strona główna ] Historia ] Zajazd Integracyjny ] Jubileusz ] Jubileusz XX ] Jubileusz XXV ] Członkowie ]

Wyślij pocztę do iresti@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web. Materiały na tej witrynie są chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem.
Ostatnia modyfikacja: 06 sierpnia 2018